Читалище Паисий Хилендарски Балчик
гр. Балчик, пл. 21ви Септември 7
0579 7 2611

 
Правила за обслужване

          ПРАВИЛА

                 за обслужване на ползвателите на библиотечни услуги

 

            Раздел I

            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Читалищната библиотека е културен институт , който предоставя за ползване библиотечни документи, универсални по своя характер, справочно-библиографски и информационниуслуги на всеки гражданин, който се регистрира като неин ползвател, според условията на раздел IIIот настоящите Правила.

Чл.2. Отношенията между ползвателите на библиотечни услуги и библиотеката се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за обществените библиотеки и Закона за задълженията и договорите.

2.1. Когато библиотеката предостави на ползвателя библиотечни документи със задължение да ги върне, между двете страни възниква договор –заем за послужване по чл.243-245, 247-249 от Закона за задълженията и договорите.

2.2. Сключването на договора се установява с писмен документ-читателска карта за заемане на библиотечни документи и заемна бележка за читателите или за междубиблиотечно книгозаемане.

2.3. В читателската карта за заемане всеки ползвател подписва текст, деклариращ предоставянето на личните му данни за ползване единствено съгласно Закона за защита на личните данни.

2.4. Издаването на читателска карта за индетификация става само срещу документ за самоличност. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

Чл.3. Работно време на библиотеката с ползватели:

Всеки делничен ден от 8.30 -17.00 ч.

Раздел II

БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

Чл.4. Библиотеката предоставя основни и специализирани библиотечни услуги :

4.1. Всеки ползвател ползва библиотечните услуги внасяне на еднократна такса за издаване на годишна читателска карта за идентификация, съгласно заповед от секретаря за определяне таксите и услугите  на библиотеката съгласно решение на читалищното настоятелство.

4.1.1. При загуба на читателска карта за идентификация, възстановяването на правата на ползвателя става с издаване на нова читателска карта с такса съгласно заповед на секретаря на читалището.

4.2. Основни библиотечни услуги, предоставяни безвъзмездно:

4.2.1. Ползване на библиотечни документи в библиотеката и извън нея.

4.2.2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация, и електронни услуги,презаписване на библиотечни документи чрез телефон и е-поща.

4.2.3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни.

4.2.4. Интернет достъп за образователни и научни цели.

4.3. Специализирани библиотечни услуги, предоставяни възмездно.

4.3.1.Предоставяне на писмена библиографска информация.

4.3.2.Междубиблиотечно книгозаемане.

4.3.3.Копирни услуги,сканиране,запис на документ върху електронен и хартиен носител, принтиране , ламиниране, подвързия, изготвяне на презентации, изработване на покани,афиши,визитки.

Чл.5. Цените на специализираните платени  библиотечни услуги са   определени в заповед на секретаря на читалището съгласно решение на читалищното настоятелство.

5.1.Услугите се заплащат в брой на касата на библиотеката.

5.2.Внесените суми не подлежат на връщане.

Чл.6. Библиотеката предоставя на ползвателите услуги, при следните срокове и условия.

6.1.Заемане за дома:

6.1.1.Едновременно до 5 библиотечни документа за 20 календарни дни.

6.1.2.Срокът за заемане за дома се отбелязва задължително в читателската карта за заемане и в датника на всеки документ.

6.1.3.Срокът за заемане за дома може да бъде продължен до два пъти по искане на ползвателя и по преценка на библиотекаря. Презаписването се извършва в библиотеката, по телефона или е-mail, не по-късно от определения за връщане срок.

6.2.Ползване на място в библиотеката:

6.2.1.Неограничен брой библиотечни документи от фонда на библиотеката.

Забележка:Предоставените за ползване библиотечни документи се записват в заемна бележка.

6.2.2.Ползване на справочния апарат на библиотеката.

6.2.3.Устни справки.

6.2.4.Указания за използване на библиотечните каталози и картотеки в традиционна и електронна форма.

6.3.Ползване на интернет в библиотеката.

6.3.1.Всеки ползвател има право да ползва ежедневно Интернет в библиотеката.

6.3.2.Интернет в библиотеката се ползва с образователни , социални и научни цели.Библиотеката има право да контролира ползването на Интернет така, че ползвателите да имат достъп до сайтове, съобразени с ползвателите и образователните им нужди.

6.3.3.Времето за ползване на компютри е ½ час дневно за достъп на образователни, социални и научни цели.След изтичането е възможно удължаване, при липса на други чакащи ползватели.

6.3.4.Разрешава се ползването на лични USB устройства/флаш памет,цифров фотоапарат/,CD,DVD,като библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им. Ползвателите са длъжни да предоставят на библиотекаря собствените си електронни носители за съхранение на информация преди тяхното ползване, за сканиране с антивирусна програма.

6.3.5.Петнадесет минути преди края на работния ден  ползвателите преустановяват работа на компютрите.

6.3.6.Не се разрешава теглене на софтуер, филми,музика и други материали нарушаващи Закона за авторското право и сродните му права.

6.3.7.Не се разрешава инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран.

6.3.8.Не се разрешава разглеждане на сайтове,съдържащи порнография,насилие или тероризъм.

6.3.9.При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява.При повторно нарушение ползвателят се лишава от правото на услугите на библиотеката.

Раздел III

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл.7.Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, след като бъде регистриран за неин ползватели следните изисквания:

7.1.Пълнолетните граждани се записват като представят личната си карта.

7.2.1.Деца и ученици до 14 годишна възраст се записват с лична карта на родител или настойник, или с ученическата си карта;ученици от 14 до 18 годишна възраст се записват с ученическата си карта .

7.2.2.Деца под 5 години могат да получават библиотечни документи и други услуги само чрез родителите или настойниците си, след като последните се регистрират за ползватели на библиотеката.

Не заплащат читателски абонамент: деца от подготвителните групи,първите класове от училищата в гр.Балчик,лица с намалена трудоспособност,сираци и деца от социални домове, групи над 10 човека.

 7.3.Граждани с постоянен адрес община Балчик, без постоянен адрес в гр.Балчик, се регистрират за ползватели с право на всички услуги в библиотеката.

7.4.Граждани без постоянен адрес в гр.Балчик и община Балчик се регистрират за ползватели с право на ползване на библиотечните услуги  само чрез депозит, съгласно решение на читалищното настоятелство и заповед на секретаря на  читалището .

7.6.Регистрацията на ползвателите се подновява всяка календарна година.

7.7.Ползвателите  - длъжници нямат право да ползват услугите на библиотеката до момента на връщане на заетите от тях библиотечни документи.

Раздел  IV

ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл.8. Ползвателите имат право:

8.1.Да получат копирни услуги, сканиране, запис на документ върху електронен носител, компютърна разпечатка на библиотечни документи, по цени определени съгласно решение на читалищното настоятелство със заповед на секретаря.

След извършване на услугата /копиране,сканиране, запис на документ върху електронен носител компютърна разпечатка на библиотечни документи/ потребителят заплаща услугата на касата на библиотеката и след представяне на касовата бележка на библиотекаря, който извършва услугата, получава копията.

8.2.Да получават информация за извършваните в библиотеката услуги, за мястото и реда на ползването им.

8.3.Да се обръщат за консултация към всички библиотекари.

8.4.Да кореспондират с библиотеката по телефон,поща, електронна поща, или чрез упълномощено лице.

8.5.Да внасят предложения за придобиване на нови библиотечни документи и за въвеждане на нови услуги, както да изразяват в устен или писмен вид мнения и препоръки.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл.9.Ползвателите са задължени:

9.1.Да се запознават с Правилата на обслужване на ползвателите в библиотеката при НЧ „П.Хилендарски-18870” при регистрирането си като ползватели.

9.1.1.Да представят при необходимост документ за самоличност и читателската си  карта за индетификация.

9.1.2.Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок.

9.1.3.Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат,както и предоставените им технически средства.

9.1.4.Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп,както и приетата организация на обслужване.

9.1.5.Да не преотстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи.

9.1.6.Да пазят тишина в помещенията на библиотеката.

9.1.7.Да информират библиотеката в рамките на 1 месец за промяна на личните данни и адресна регистрация.

9.2. На ползвателите и външни посетители на територията на библиотеката се забранява:

9.2.1.Извършването на противообществена дейност.

9.2.2.Повреждането на библиотечни документи, средства за обслужване и оборудване.

9.2.3.Влизането в библиотеката в неприличен и нехигиенен външен вид.

9.2.4.Влизането в помещенията с животни, с изключение на кучета -водачи.

9.2.5.Търгуване или просия.

9.2.6.Разпространяване на листовки или лепене на съобщения или реклами без разрешение на секретаря на читалището.

9.2.7.Употребата на:храни, спиртни напитки,цигари и дрогиращи вещества.

9.2.8.Изнасяне извън сградата на библиотеката библиотечни документи, чийто режим на ползване е само на място в библиотеката.

9.2.9.Пушенето в сградата на библиотеката, включително и на електронни цигари.

9.2.10.Влизането в книгохранилищата и служебните помещения.

9.3.Мерки за сигурност на децата:

9.3.1.Деца под 6 години задължително трябва да бъдат под непосредствено наблюдение на възрастен- родител или придружител.

9.3.2.При провеждане на мероприятия с деца, родителят е длъжен определените часове за вземане на детето.

Раздел V

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ

Чл.10.Ползвателите, повредили, унищожили или изгубили документ от фонда на библиотеката , се наказват с глоба съгласно чл.66 (1) от Закона за обществените библиотеки.

10.1.Когато предмет на деянието по ал.1 е културна ценност, наказанието е глоба съгласно чл.66(2) от Закона за обществените библиотеки, ако деянието не съставлява престъпление.

10.1.1.Тази санкция не се прилага, когато ползвателите заменят загубените или повредени библиотечни документи с идентични в библиографско отношение екземпляри и по преценка на библиотекарите.Замяната се извършва след съгласуване с библиотекаря отговарящ за комплектуване на фондовете.

Чл.11.Съгласно Закона за обществените библиотеки и Наредбата за запазване на библиотечните фондове, ползвателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката за определено време.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12.Библиотеката си запазва правото да организира и по други начини, и други условия и инициативи за събиране на библиотечни документи от ползватели, просрочили срока за връщане на заети от тях библиотечни документи.

Чл.13.Когато ползвателят системно нарушава Правилата за обслужване, секретарят на читалището може да спре със заповед, за определен срок действието на договора за ползване на библиотечните услуги.

Чл.14.За кражба на библиотечни документи, библиотечно имущество или друго престъпление спрямо библиотеката се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Чл.15.Забранява се поставянето на афиши без знанието и съгласуването със секретаря на читалището.

Чл.16.Настоящите Правила са съобразени със Закона за закрила и развитие на културата, Закона за обществените библиотеки, Правилата за обслужване на читателите на библиотеките  и Наредба №3 от 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотеките.

Чл.17.Настоящите Правила за обслужване на ползвателите в библиотеката при народно читалище „Паисий Хилендарски-1870” град Балчик са приети с решение на читалищното настоятелство и със заповед на секретаря на читалището.   Меню
Начало
За нас
Контакти
Библиотека
Правила за обслужване
Дигитална библиотека
Електронен каталог
Полезна информация
Новини / Събития
Полезни връзки
Дарения
Контакти
Адрес: Балчик, пл. 21ви Септември 7
Работно време: пн-пт 08:30–17:00
Телефон: 0579 7 2611


2023, Всички права запазени. Web design & SEO: Varnaweb